กรณีรถใหม่ป้ายแดง (นำเอกสารไปประกอบชุดจดทะเบียน)

1
รับเอกสารได้ที่ กรมการขนส่งหมอชิต(จตุจักร)(หนังสือโอนสิทธิฯ, ใบเสร็จรับเงินจากกรมการขนส่งฯ, สำเนาบัตรประชาชนผู้ชนะการประมูล)
2
เซ็นชื่อในช่องผู้รับโอน ที่หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
3
นำเอกสาร ส่งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์(โชว์รูม) เพื่อดำเนินการจดทะเบียนต่อไป

สำหรับรถที่มี่ป้ายอยู่แล้ว (นำเอกสารไปทำการสลับป้าย)

กรณีรถติดไฟแนนซ์

1
รับเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบก หมอชิต(จตุจักร)(หนังสือโอนสิทธิฯ, ใบเสร็จรับเงินจากกรมการขนส่งฯ, สำเนาบัตรประชาชนผู้ชนะการประมูล)
2
ใช้เล่มทะเบียนฉบับจริง ผู้เช่าซื้อติดต่อกับสถาบันการเงิน(ไฟแนนซ์)
เพื่อขอรับเล่มทะเบียน มาดำเนินการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์
3
ไปดำเนินการยื่นเรื่องสลับหมายเลขที่กรมการขนส่งทางบก หมอชิต(จตุจักร)
3.1 ท่านทำเอง มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการสลับหมายเลข 1,775 บาท
3.2 ให้ทางเราดำเนินการ มีค่าธรรมเนียม 1,775 บาท และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 1,225 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

หลักฐานของผู้ครอบครองรถที่ต้องเตรียม
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด (ในกรณีที่ให้ทางเราดำเนินการให้) พร้อมเซ็นชื่อช่องผู้มอบอำนาจ

กรณีรถและเล่มทะเบียนไม่ติดไฟแนนซ์

1
รับเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบก หมอชิต(จตุจักร)(หนังสือโอนสิทธิ์, ใบเสร็จรับเงินจากกรมขนส่ง, สำเนาบัตรประชาชนผู้ชนะการประมูล)
2
ไปดำเนินการยื่นเรื่องสลับหมายเลขที่กรมการขนส่งทางบก หมอชิต(จตุจักร)
2.1 ท่านทำเอง มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการสลับหมายเลข 1,775 บาท
2.2 ให้ทางเราดำเนินการ มีค่าธรรมเนียม 1,775 บาท และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 1,225 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

หลักฐานของผู้ครอบครองรถที่ต้องเตรียม
  • เล่มทะเบียนฉบับจริง จำนวน 1 เล่ม
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด (ในกรณีที่ให้ทางเราดำเนินการให้) พร้อมเซ็นชื่อช่องผู้มอบอำนาจ


ดาวน์โหลดเอกสารทะเบียนรถ
หนังสือมอบอำนาจ เอกสารด้านหน้า
หนังสือมอบอำนาจ เอกสารด้านหลัง
ใบคำขออื่นๆ
หนังสือยินยอม
หนังสือรับรองการโอนสิทธิ
กรณีรถติดไฟแนนซ์

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD